Home » Retraites » Retraite Bosnische Piramides en Krachtplekken » Algemene Voorwaarden retraite Visoko Bosnische Piramides

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden deelnemers retraite Visoko Bosnische Piramides

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. Inschrijving is pas definitief nadat wij de factuur verzonden hebben. Betaling dient voor aanvang van de retraite bij ons binnen te zijn.
 3. In overleg kan de betaling in termijnen plaatsvinden.
 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Als deelnemers besluiten zich vrijwillig terug te trekken dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten. Is het vanwege ziekte of overlijden van naaste familie, dan dient de annulering verhaald te worden op de annuleringsverzekering.
  * Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  * Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  * Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  * Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
  Gemaakte reiskosten worden door Puur Sprankels niet vergoed.
 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan.
 8. Puur Sprankels heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent, overmacht en Covid 19 restricties en/of – voorwaarden zoals testverplichting, QR code en verplichte gezondheidsverklaring. Gevallen van overmacht waardoor retraites geen doorgang kunnen vinden geven geen recht op restitutie. Wel zullen wij met de deelnemer in gesprek gaan om te kijken of een oplossing mogelijk is, bijv. door het verplaatsen naar een andere periode.
 9. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. Mocht de retraite door omstandigheden aan de kant van Puur Sprankels niet doorgaan. Zie punt 8.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Puur Sprankels zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Puur Sprankels is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Puur Sprankels via info@sprankels.com. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding, energetische ervaring, een spirituele reis naar binnen, mogelijk ter ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meld voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke of psychische klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. De deelnemer wordt dringend verzocht te melden bij de staf van Puur Sprankels of hij/zij onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut. Ook gebruik van medicijnen zoals antidepressiva dient te worden gemeld.
 4. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETRAITES EN OVERIG

 1. Puur Sprankels heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retraite, bijvoorbeeld wanneer een docent wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen.
  Puur Sprankels zorgt in dat geval voor een professionele vervanger of vervangend programma.
 2. Respecteer de natuur, de piramides, de Bosnische natuur, de locals, hun cultuur en gebruiken. Behandel de locatie(s) en haar omgeving met zorg. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 3. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Puur Sprankels niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden. 
 4. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Puur Sprankels en de deelnemers.
 5. Beeld- en portretrechten: Coaches of trainers van Puur Sprankels of ingehuurde partijen door Puur Sprankels kunnen tijdens retraites of opleidingsweken opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Opdrachtnemer heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en sociale media. Door deelname aan een live event geeft de Opdrachtgever/Deelnemer toestemming aan Opdrachtnemer om deze beelden te gebruiken.
 6. Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via info@sprankels.com of 06-18441863